ناشراروندمولفهانا مایراستون،ابراهام استونمترجمبهزاد رحمتیگروه بندیپزشکی و بهداشتقطعرقعینوع جلدزرکوبتعداد صفحات416شابک9789649005805نوبت چاپ17تاریخ تجدید چاپ1397-11-23وزن563رده بندی دیویی612/6کد محصول2149قیمت پشت جلد350000