توضیحات

کد کتاب : ۲۴۲
در این کتاب می خوانید:
روش های ساخت و ضبط ماکرو – انجام کارهای تکراری توسط ماکروها – استفاده از دستورات و توابع مختلف – استفاده از ترفندهای در VBA – روش های مقابله با خطا در برنامه – هوشمند کردن ماکروها.
فهرست مطالب:
فصل۱: ایجاد و اجرای ماکروهای ضبط شده – فصل۲: نوشتن ماکروهای شخصی – فصل۳:آشنایی با مفهوم متغیرهای برنامه – فصل۴: عملگرها،رشته ها و توابع کاربردی – فصل۵: کار با اشیا – فصل۶:کنترل کدهای VBA – فصل7:برنامه نویسی در Excel 2007 – فصل8:ایجاد کادرهای محاوره شخصی در VBA – فصل9: تکنیک ها و ترفندهایVBA – فصل10:مقابله با خطاهای برنامه – فصل11: رفع خطای برنامه ها در VBA ./
تاریخ نشر: شهریورماه۸۹