نام کتاب
ادبیات فارسی یازدهم

انتشارات
اسفندیار

مولف
گروه مولفان