روان‌درمانی های شخص محور

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Sobotta Atlas of Human Anatomy (مجموعه سه جلدی)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اصول بیوشیمی لنینجر ۲۰۱۷ (جلد ۱)

۹۹۰,۰۰۰ ریال

اصول بیوشیمی لنینجر ۲۰۱۷ (جلد ۲)

۹۹۰,۰۰۰ ریال

خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور ۲۰۱۹

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

آناتومی بالینی اسنل ۲۰۱۹ جلد ۱

۹۰۰,۰۰۰ ریال

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۲۰۱۸ (جلد۱)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ویرایش نهم

۹۰۰,۰۰۰ ریال

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۲۰۱۸ (جلد۲)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶ (جلد اول)

۸۹۰,۰۰۰ ریال

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۱۶ (جلد دوم)

۸۹۰,۰۰۰ ریال