نمایش 9 24 36

اصول ترجمه ی حقوقی (مجموعه ی مطالعات ترجمه13)

۳۱۰,۰۰۰ ریال

امضای الکترونیکی

۹۰,۰۰۰ ریال

بررسی یک پرونده قتل

۴۵۰,۰۰۰ ریال

حقوق ثبت اسناد و املاک (و شرح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)

۶۰۰,۰۰۰ ریال

دیوان اروپایی حقوق بشر و «حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی (کتاب گفت و گو 1)

۸۰,۰۰۰ ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1399

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1399

۱۲۰,۰۰۰ ریال

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قانون تجارت 1399 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)

۲۴۰,۰۰۰ ریال

قانون جدید شوراهای حل اختلاف 1399

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قانون حمایت خانواده 1398

۱۵۰,۰۰۰ ریال

قانون حمایت خانواده 1399

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قانون روابط موجر و مستاجر 1399

۱۷۰,۰۰۰ ریال

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1399

۳۸۰,۰۰۰ ریال

قانون مالیات های مستقیم 1399

۴۲۰,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اسلامی 1399

۳۸۰,۰۰۰ ریال

قانون مدنی 1399 (جلدهای اول،دوم و سوم)

۲۲۰,۰۰۰ ریال

قوانین آئین دادرسی کیفری 1399

۳۲۰,۰۰۰ ریال

قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1399 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات استخدامی 1399 (قانون مدیریت خدمات کشوری)

۴۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی 1399

۲۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1399

۱۳۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1399

۴۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی 1399

۲۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1399

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1399

۱۸۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1399

۴۸۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مواد مخدر 1399

۳۲۰,۰۰۰ ریال

گام به گام با کارفرما و کارگر در اداره کار

۱۰۰,۰۰۰ ریال

مادیان هزار دادستان (هزار رأی حقوقی)،(کهن نامه های زبان شناسی 4)

۵۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه قوانین و مقررات جزایی

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه قوانین و مقررات جزایی 1399

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1399

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال