نمایش 1–36 از 81 نتیجه

نمایش 9 24 36

آموزش و ارزشیابی راهبردهای حل مساله

۱۴۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی 1

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی 2

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی (ویژه ی 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه (ویژه ی 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه 1 (8تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه 2 (8تا12سال)

۱۸۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش خلاقیت (ویژه 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش خلاقیت (ویژه 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش دقت،توجه و تمرکز (ویژه ی 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی (8تا14سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی-بدنی (ویژه 4تا6سال)

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی-بدنی (ویژه 4تا6سال)

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی-بدنی (ویژه 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش جنبشی-بدنی (ویژه 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش ریاضی-منطقی (ویژه 4تا6سال)

۳۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش ریاضی-منطقی (ویژه 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش ریاضی-منطقی (ویژه 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش زبانی-کلامی (ویژه ی 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش زبانی-کلامی (ویژه ی 7تا12سال)

۱۸۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش طبیعت گرا (ویژه ی 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش فضایی دیداری (ویژه ی 4تا6سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش فضایی دیداری (ویژه ی 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش موسیقایی (ویژه 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش موسیقایی (ویژه 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای پرورش هوش میان فردی (اجتماعی)،(ویژه ی 7تا12سال)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری

۳۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی شنیداری

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی (آی کیو)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی (آی کیو) 2

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی 1

۲۰۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای کلاس ریاضی 2

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای کلاس فارسی (املا)

۳۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای کلاس فارسی (انشا و نوشتن خلاق)

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های آموزشی برای کلاس فارسی (بیان شفاهی،خواندن و درک مطلب)

۱۶۰,۰۰۰ ریال

بازی های شناختی پیش نیاز ورود به مدرسه 1

۳۵۰,۰۰۰ ریال