نمایش 1–36 از 131 نتیجه

نمایش سایدبار
نمايش دادن 9 24 36

ABS آناتومی اندام

۶۵۰,۰۰۰ ریال

ABS آناتومی سرو گردن

۷۰۰,۰۰۰ ریال

ABS بافت شناسی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

ABS بافت شناسی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

ABS باکتری شناسی

۸۵۰,۰۰۰ ریال

Abs جنین شناسی

۷۵۰,۰۰۰ ریال

ABS نورو آناتومی

۶۵۰,۰۰۰ ریال

ABSآناتومی تنه

۶۰۰,۰۰۰ ریال

Aesthic Facial Anatomy Essentials For Injectionهمراه با فیلم آموزشی

۱۹۵,۰۰۰ ریال

Atlas of Mesotherapy in Skin REJUVENATION

۱۲۵,۰۰۰ ریال

Atlas of Mesotherapy in Skin REJUVENATION

۱۲۵,۰۰۰ ریال

Aultons Pharmaceutics 2018

۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

Botulinum Toxin in Facial Rejuvenation

۱۳۵,۰۰۰ ریال

Botulinum Toxins in Clinical Aesthetic Practice دوجلدی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

Clincal Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection

۱۴۹,۰۰۰ ریال

Complementary FATGrafting

۱۳۵,۰۰۰ ریال

Cosmetic Injection Techniques 2019

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

Dermal Filler Facial for Harmony همراه با فیلم آموزشی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

Illustrated Atlas of Esthetic Mesotherapy

۱۳۰,۰۰۰ ریال

Medical Rhinoplasty همراه با فیلم آموزشی

۱۸۵,۰۰۰ ریال

Medical Rhinoplasty همراه با فیلم آموزشی

۱۸۵,۰۰۰ ریال

Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgeryهمراه با فیلم آموزشی

۱۷۵,۰۰۰ ریال

Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgeryهمراه با فیلم آموزشی

۱۷۵,۰۰۰ ریال

Outpatient Regenerative Medicine 2019

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

PRP and Microneedling in Aestheic Medicine 2019

۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

The Art and Science of Filler Injection

۱۸۵,۰۰۰ ریال

The Art and Science of Thread Lifting

۱۷۹,۰۰۰ ریال

آناتومی بالینی اسنل جلد اول :تنه ۲۰۱۹

۱۵۰,۰۰۰ ریال

آناتومی بالینی اسنل جلد اول :تنه ۲۰۱۹

۱۵۰,۰۰۰ ریال

آناتومی بالینی اسنل جلد دوم: اندام ۲۰۱۹

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آناتومی بالینی اسنل جلد سوم : سرو گردن ۲۰۱۹

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آناتومی گری برای دانشجویان -جلد اول تنه ۲۰۲۰

۱۳۵,۰۰۰ ریال

آناتومی گری برای دانشجویان -جلد اول تنه ۲۰۲۰

۱۳۵,۰۰۰ ریال

آناتومی گری برای دانشجویان جلد دوم اندام – ۲۰۲۰

۹۰,۰۰۰ ریال

آناتومی گری برای دانشجویان جلد سوم سرو گردن – ۲۰۲۰

۹۰,۰۰۰ ریال

آناتومی گری برای دانشجویان جلد سوم سرو گردن – ۲۰۲۰

۹۰,۰۰۰ ریال