علمی و دانشگاهی

نقش شهروندان در توسعه گردشگری خلاق

به گزارش ایسنا، نسرین حاتمی ماربینی، دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی در پایان نامه خود به بررسی “بررسی نقش شهروندان در توسعه گردشگری خلاق (مورد پژوهی: شهر اصفهان)” پرداخت.

گردشگری خلاق در سال‌های اخیر در جهان رشد قابل توجهی داشته است، علت این امر را می توان افزایش تمایل افراد به گونه های گردشگری شهری و به دنبال آن گردشگری خلاق دانست. در این میان نقش شهروندان به عنوان اصلی ترین و بزرگترین جامعه در درون شهرها بسیار حائز اهمیت است. فعالیت‌ها و نقش‌هایی که شهروندان می‌توانند در راستای توسعه گردشگری شهری و به ویژه گردشگری خلاق به عنوان جامعه محلی داشته باشند انکار ناپذیر است.

شهر اصفهان در استان اصفهان دارای پتانسیل های بسیار غنی در زمینه گردشگری خلاق است. کسب عنوان شهر خلاق صنایع دستی از سوی یونسکو گواهی بر این مدعاست.

این پژوهش با هدف شناسایی نقش ها و فعالیت هایی که شهروندان شهر اصفهان می توانند در راستای توسعه گردشگری خلاق این شهر ایفا کنند و نیز عواملی که موجب افزایش نقش شهروندان در توسعه گردشگری خلاق شهر اصفهان می شود، بررسی و میزان تمایل شهروندان به انجام هر یک از این فعالیت ها و نقش های شهروندی در راستای توسعه گردشگری خلاق شهر اصفهان معرفی می شود.

پژوهش حاضر به لحاظ نتیجه جزء پژوهش های کاربردی و از نظر روش کمی-کیفی و توصیفی- پیمایشی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و میدانی و با استفاده از ابزارهای فرم مصاحبه کارشناسان و پرسشنامه بسته است. روش نمونه گیری برای فرم مصاحبه کارشناسان، روش گلوله برفی بود که داده ها در 27 نفر به اشباع رسید و در ادامه با روش تجزیه و تحلیل کیفی (کدگذاری باز و کدگذاری محوری) مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه بسته شهروندان نیزبه تعداد 384 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس در اختیار شهروندان شهر اصفهان قرار گرفت و با روش تجزیه و تحلیل کمی با بهره گیری از آزمون های آماری و با ابزار نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که اکثر فعالیت ها و نقش های مطرح شده در پرسشنامه شهروندان با میزان تمایل بالا مواجه هستند. همچنین در نتیجه تحلیل استنباطی فرضیه پژوهش مبنی بر یکسان نبودن اولویت تمام فعالیت ها و نقش های شهروندی در راستای توسعه گردشگری خلاق شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان، مورد تائید قرار گرفت.

تلاش برای اعمال رفتار مناسب با گردشگران و مهمان نوازی، تلاش برای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی، تلاش برای احیای آداب و رسوم سنتی و فرهنگی، تلاش برای حفاطت از محیط زیست و عدم آسیب رسانی به آن، تلاش برای یادگیری زبان انگلیسی و تلاش برای عضویت و فعالیت در سازمان های مردم نهاد اولویت اول فعالیت ها و نقش های شهروندی در راستای توسعه گردشگری خلاق از دیدگاه شهروندان در شهر اصفهان است.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه با راهنمایی زاهد شفیعی و احمد خادم الحسینی در دانشگاه هنر اصفهان دفاع شد. 

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.