علمی و دانشگاهی

بررسی افسردگی و حافظه کاری فضایی

به گزارش ایسنا، ماهگل توکلی، مصطفی حجت شمامی و سینا ورمقانی در مقاله ای به بررسی “افسردگی و حافظه کاری فضایی: توسعه یک بازی رایانه ای به عنوان ابزار ارزیابی” پرداختند.

این مطالعه به بررسی سوگیری هیجانی حافظه کاری فضایی افراد با علائم افسردگی وعادی با استفاده از یک بازی رایانه ای در دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت. 

روش انجام این پژوهش از نوع علی، مقایسه ای است و جامعه مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان انتخاب شدند. در این پژوهش، افرد دارای علائم افسردگی، نمره ۱۶ به بالا با پرسشنامه افسردگی بک بررسی شدند. تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که ۱۵ نفر در گروه گواه و ۱۵ نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. 

به منظور ارزیابی سوگیری هیجانی حافظه کاری فضایی، از بازی رایانه ای HuskerDu الهام گرفته شد که متناسب با نحوه و نوع آزمایش، توسعه و شخصی سازی شده است. تجزیه تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. 

یافته های این پژوهش نشان داد که در زمان پاسخ، حافظه کاری فضایی افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی برای محرک های ناخوشایند تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در تعداد تلاش ها برای اتمام تکلیف حافظه کاری فضایی افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی برای محرک های ناخوشایند تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین هیچ تفاوت معنی داری برای محرک های خنثی چه در تعداد تلاش ها و چه در زمان صرف شده برای اتمام تکلیف بین دو گروه یافت نشد. 

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد حافظه کاری فضایی افراد با علائم افسردگی به صورت معناداری با محرک هایی که مطابق با خلق آن ها باشد، بهتر از محرک های خنثی نسبت به گروه گواه است و این حاکی از یک نارسایی شناختی برای افراد با علائم افسردگی است.

به گزارش ایسنا، این مقاله در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها ارائه شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.