علمی و دانشگاهی

استفاده از بازی رایانه‌ای و تقویت مهارت‌های حل مساله

به گزارش ایسنا، مریم رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در پایان‌نامه خود به “بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و تقویت مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان (مطالعه موردی ایران و اسپانیا)” پرداخت. 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه ای و تقویت مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان دو کشور ایران و اسپانیا است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است.

در این تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه مالاگای اسپانیا بررسی و از بین آن‌ها به صورت نمونه‌گیری هدفمند کسانی انتخاب شدند که در طول دوران تحصیل خود حداقل یک بار بازی رایانه‌ای انجام داده‌اند. در این پژوهش تعداد ۱۸۰ از دانشگاه اصفهان و ۶۳ نفر از دانشگاه مالاگای اسپانیا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه محقق ساخته (جهت گردآوری اطلاعات پیرامون بازی‌های رایانه‌ای) با پایایی و روایی تایید شده توسط متخصصان تکنولوژی آموزشی و پرسشنامه استاندارد مهارت حل مساله هپنر و پترسون (۱۹۸۲) انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.

 یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان دو کشور ایران و اسپانیا رابطه معناداری وجود دارد و از میان مولفه‌های مهارت حل مساله، بین استفاده از بازی رایانه‌ای و اعتماد به حل مساله و سبک گرایش اجتناب در بین دانشجویان دو کشور رابطه معناداری وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، این مقاله با راهنمایی نگین برات دستجردی در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی “بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها” ارائه شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *