کتابفروشی منابع آزمون وکالت، منابع آزمون قضاوت، کتاب های حقوقی، انتشارات آوای دانش، چتر دانش، غفوری، راه نوین، دوراندیشان، گنج دانش، دراک، جنگل، مجد، آوا، خط سوم، خرسندی، سمت، طه، ارشد، حوزه دانشگاه، بهنامی، شهد دانش، مکتوب آخر، طرح نوین

کتاب کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین

۱۷,۰۰۰ ریال

کتاب مسئولیت کیفری بین المللی ـخضارتی

تماس بگیرید

کتاب حقوق ثبت اسناد «شناخت دفاتر رسمی»

۶۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه حقوق مشتمل بر پنجاه و یک حق

۱۲,۰۰۰ ریال

کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل

۱۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل

۲۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی به صورت نموداری

۲۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب دزدی دریایی از منظرحقوق بین الملل

۱۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب معاملات بانکی از منظر مراجع تقلید

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی

۹۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب وصیت در حقوق مدنی ایران *گالینگور

۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق جزا جلد ۵ «حقوق جزای تطبیقی»

۷۹,۵۰۰ ریال

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق خانواده درآیینه قانون ـاطرشی

تماس بگیرید

کتاب دستور موقت در حقوق ایران و انگلیس

۵۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق کیفری عمومی دفاع مشروع جلد ۲

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق کیفری عمومی دفاع مشروع جلد ۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحولات حقوق خصوصی «مجموعه مقالات»

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب رژیم حقوقی حاکم بر سوئیفت «کلیات»

۴۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب استرداد اموال از درخواست تا مصداق

۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه قوانین و مقررات صلح و سازش

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب دعوای حقوقی دردادگاه کیفری خلفیان

تماس بگیرید

کتاب تحقیقات قضایی جلد ۱۵ «حقوق عمومی»

۱۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

تماس بگیرید

کتاب قاعده حیازت «با رویکرد اقتصادی»

۱۶,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه و شرح مکاسب «خیارات» جلد۱۰

تماس بگیرید

کتاب مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی

۳۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۱ «پیشرفته»

۶۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بین الملل از منظر علوم زبان

۳۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب تفسیرجامع قانون اجرای احکام مدنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب پیشگیری ازقتل های سریالی ـفرزانه

تماس بگیرید

کتاب اصول و قواعد حاکم بر تعیین عوارض

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی جلد ۲

۹۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب قانون اساسی جمهوری کرواسی ـبینه

تماس بگیرید

کتاب چگونگی مجازات سرقت ـدادگستری قم

تماس بگیرید

کتاب اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۳ «پیشرفته»

۷۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب کرامت انسانی در حقوق کیفری ایران

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مهریه در حقوق حمایت خانواده ۱۳۹۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب طلب با رویکردی بر حقوق مالی زوجه

۱۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۲ «پیشرفته»

۸۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب چالش های حقوق بشری ایدز ـتیموری

تماس بگیرید

کتاب حقوق توسعه پایدار نواحی کوهستانی

۲۱,۰۰۰ ریال

کتاب تاثیرات مقررات ثبتی برقانون مدنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبسوط در آیین دادرسی کیفری جلد ۲

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب امکان قصاص در سقط جنین دارای روح

۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب ایران و معاهدات بین المللی جلد ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب وکلای جوان بدانند «تجارت » جلد ۴

۹۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق مدنی ۳ «قراردادها و تعهدات»

۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه نظریات شورای نگهبان جلد ۹

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب نقدمبانی فلسفی حقوق بشرج ۲جاوید

تماس بگیرید

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد ۱

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجله حقوقی دادگستری شماره ۶۶ ـ۶۵

تماس بگیرید

کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق

۱۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم

تماس بگیرید

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۱« بنیادین»

۲۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله

۴۸,۰۰۰ ریال

کتاب کاربردبیمه های بازرگانی درمدیریت

تماس بگیرید

کتاب حقوق دعاوی جلد ۴ ( تحلیل منتخب )

۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب عقودمعین (پیشرفته) جلد ۳ «عطایا»

۶۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجازات تعزیری، از سنت تا مدرنیته

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای نگارش «قراردادهای خصوصی»

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بشر و نظام اجتماعی در اسلام

۱۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب تاثیرمجازات حدودبرامنیت ـتوحیدی

تماس بگیرید

کتاب مجموعه آزمونهای حقوق بشر ـکمالی

تماس بگیرید

کتاب مبسوط در آیین دادرسی کیفری جلد ۱

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۵

تماس بگیرید

کتاب ریسک معاملات املاک با اسناد عادی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب جنبه های حقوقی مکانیزم توسعه پاک

۱۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری

تماس بگیرید

کتاب نقدمبانی فلسفی حقوق بشرج ـ۱جاوید

تماس بگیرید

کتاب حقوق تجارت بازرگانی ـاسماعیلی آذر

تماس بگیرید

کتاب حقوق دیپلماتیک وکنسولی ـخالوزاده

تماس بگیرید

کتاب حقوق تجارت الکترونیک ـصادقی نشاط

تماس بگیرید

کتاب مصونیت کیفری بین المللی ـگلدوست

تماس بگیرید

کتاب مسئولیت مدنی «الزامهای خارج از قرارداد» جلد۲ «مسئولیت های خاص ومختلط»

۷۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب استالین گرایی وحزب توده ـکولائی

تماس بگیرید

کتاب حقوق دیپلماتیک در تئوری و در عمل

۸۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب زبان تخصصی انگلیسی جزاوجرم شناسی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش نگارش حقوقی دادخواست نویسی

۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی ثبت و نقض حقوق علائم تجاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی جلد ۱

۹۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیقات قضایی جلد ۱۰(حقوق خصوصی)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیقات قضایی جلد ۹ «حقوق عمومی»

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد

۷۵,۰۰۰ ریال

کتاب حمایت حقوقی ازبانک های اطلاعاتی

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب حق های فرهنگی در حقوق بین الملل

تماس بگیرید

کتاب ترجمه و شرح مکاسب «محرمه» جلد ۱

تماس بگیرید

کتاب مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی

۳۶,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیقات قضایی جلد۱۱«حقوق عمومی»

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب نحوه عملی نگارش انواع کیفرخواست

۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب نمایندگی در بیع بین المللی کالا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول حقوق ومدیریت آب ـعبداللهی

تماس بگیرید

کتاب قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه

۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه جلد ۲

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق نسخه برداری در آیینه قضاوت

۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرایم سایبری و بزه دیدگی دختران

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

۱۷۵,۰۰۰ ریال

کتاب شرحی انتقادی بر قانون جرم سیاسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ارتش و مردم «جنبش مردمی و ارتش»

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب شروط ضمن عقددرازدواج ـمیردادشی

تماس بگیرید

کتاب بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه ـهاشمی

تماس بگیرید

کتاب حقوق شهروندی دراینترنت ـکدخدایی

تماس بگیرید

کتاب شورای نگهبان «پرسش ها و پاسخ ها»

۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بین الملل خصوصی ج ـ ۲نظیف

تماس بگیرید

کتاب تعرفه ها (قضایی ،ثبتی ) ـزاهدی

تماس بگیرید

کتاب بازاندیشی درمالکیت فکری ـزمانی

تماس بگیرید

کتاب جرایم سازمان یافته فراملی جلد ۱

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش نگارش حقوقی شکوائیه نویسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی فقهی و حقوقی جرم براندازی

۴۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسائل سیاسی – اقتصادی نفت ایران

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرح آرای شورای عالی ثبت جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال

محشای قانون آیین دادرسی مدنی

۸۰۰,۰۰۰ ریال

قانون مجازات در رویه قضایی

تماس بگیرید

قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی

تماس بگیرید

قانون صدور چک در رویه قضایی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ

۶۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه قوانین مدنی سنا

۶۹۰,۰۰۰ ریال