کتابفروشی منابع آزمون وکالت، منابع آزمون قضاوت، کتاب های حقوقی، انتشارات آوای دانش، چتر دانش، غفوری، راه نوین، دوراندیشان، گنج دانش، دراک، جنگل، مجد، آوا، خط سوم، خرسندی، سمت، طه، ارشد، حوزه دانشگاه، بهنامی، شهد دانش، مکتوب آخر، طرح نوین

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۲ «پیشرفته»

۸۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب مهریه در حقوق حمایت خانواده ۱۳۹۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب طلب با رویکردی بر حقوق مالی زوجه

۱۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع )

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب تاثیرات مقررات ثبتی برقانون مدنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب چالش های حقوق بشری ایدز ـتیموری

تماس بگیرید

کتاب ایران و معاهدات بین المللی جلد ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق توسعه پایدار نواحی کوهستانی

۲۱,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۱« بنیادین»

۲۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه نظریات شورای نگهبان جلد ۹

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب نقدمبانی فلسفی حقوق بشرج ۲جاوید

تماس بگیرید

کتاب حقوق مدنی ۳ «قراردادها و تعهدات»

۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله

۴۸,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد ۱

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم

تماس بگیرید

کتاب مجله حقوقی دادگستری شماره ۶۶ ـ۶۵

تماس بگیرید

کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق

۱۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب آداب و شگردهای وکالت در دادگستری

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب عقودمعین (پیشرفته) جلد ۳ «عطایا»

۶۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب کاربردبیمه های بازرگانی درمدیریت

تماس بگیرید

کتاب حقوق دعاوی جلد ۴ ( تحلیل منتخب )

۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه و شرح مکاسب «خیارات» جلد ۹

تماس بگیرید

کتاب مجازات تعزیری، از سنت تا مدرنیته

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بشر و نظام اجتماعی در اسلام

۱۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای نگارش «قراردادهای خصوصی»

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه تحت اللفظی وروان law texts

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه آزمونهای حقوق بشر ـکمالی

تماس بگیرید

کتاب جنبه های حقوقی مکانیزم توسعه پاک

۱۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب تاثیرمجازات حدودبرامنیت ـتوحیدی

تماس بگیرید

کتاب مبسوط در آیین دادرسی کیفری جلد ۱

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری

تماس بگیرید

کتاب مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۵

تماس بگیرید

کتاب حقوق تجارت الکترونیک ـصادقی نشاط

تماس بگیرید

کتاب بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد

۷۵,۰۰۰ ریال

کتاب مصونیت کیفری بین المللی ـگلدوست

تماس بگیرید

کتاب یکصدجلوه حقوق بین الملل در زندگی

۳۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیقات قضایی جلد ۱۰(حقوق خصوصی)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب شورای نگهبان «پرسش ها و پاسخ ها»

۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیقات قضایی جلد ۹ «حقوق عمومی»

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش نگارش حقوقی دادخواست نویسی

۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی ثبت و نقض حقوق علائم تجاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب زبان تخصصی انگلیسی جزاوجرم شناسی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب نحوه عملی نگارش انواع کیفرخواست

۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب نمایندگی در بیع بین المللی کالا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه

۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه جلد ۲

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی

۳۶,۰۰۰ ریال

کتاب اصول حقوق ومدیریت آب ـعبداللهی

تماس بگیرید

کتاب حمایت حقوقی ازبانک های اطلاعاتی

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب حق های فرهنگی در حقوق بین الملل

تماس بگیرید

کتاب ترجمه و شرح مکاسب «محرمه» جلد ۱

تماس بگیرید

کتاب تحقیقات قضایی جلد۱۱«حقوق عمومی»

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرحی انتقادی بر قانون جرم سیاسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ارتش و مردم «جنبش مردمی و ارتش»

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب شروط ضمن عقددرازدواج ـمیردادشی

تماس بگیرید

کتاب حقوق اسناد تجاری ـدرویشی هویدا

تماس بگیرید

کتاب بازاندیشی درمالکیت فکری ـزمانی

تماس بگیرید

کتاب حقوق نسخه برداری در آیینه قضاوت

۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرایم سایبری و بزه دیدگی دختران

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

۲۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب تعرفه ها (قضایی ،ثبتی ) ـزاهدی

تماس بگیرید

کتاب آیین دادرسی مدنی فرانسه ـهاشمی

تماس بگیرید

کتاب حقوق بین الملل خصوصی ج ـ ۲نظیف

تماس بگیرید

کتاب آموزش نگارش حقوقی شکوائیه نویسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق انتقال فناوری ـاحسنی فروز

تماس بگیرید

کتاب مسائل سیاسی – اقتصادی نفت ایران

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب شرح آرای شورای عالی ثبت جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرایم سازمان یافته فراملی جلد ۱

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی

۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول فقه جامع «کاربردی، آموزشی»

۲۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبسوط درآیین دادرسی مدنی جلد ۲

۴۵۰,۰۰۰ ریال

پک نکته و تست آیین دادرسی کیفری

۲۰۰,۰۰۰ ریال

پک نکته و تست حقوق جزا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش جامع حقوق مدنی – دکتر توکلی ( ۲ جلدی ) – گالینگور

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبسوط در آیین دادرسی کیفری جلد ۲

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب امکان قصاص در سقط جنین دارای روح

۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی فقهی و حقوقی جرم براندازی

۴۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی

۳۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب آیین دادرسی مدنی جلد ۱ «پیشرفته»

۶۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب وکلای جوان بدانند «تجارت » جلد ۴

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق بین الملل از منظر علوم زبان

۳۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب قراردادهای دولتی انتقال تکنولوژی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری

۴۴,۰۰۰ ریال

کتاب تفسیرجامع قانون اجرای احکام مدنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب استالین گرایی وحزب توده ـکولائی

تماس بگیرید

کتاب قاعده حیازت «با رویکرد اقتصادی»

۱۶,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه و شرح مکاسب «خیارات» جلد۱۰

تماس بگیرید

کتاب مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۱

تماس بگیرید

کتاب جستارهایی از حقوق جزای بین الملل

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب کرامت انسانی در حقوق کیفری ایران

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب چگونگی مجازات سرقت ـدادگستری قم

تماس بگیرید

کتاب اصول و قواعد حاکم بر تعیین عوارض

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب پیشگیری ازقتل های سریالی ـفرزانه

تماس بگیرید

کتاب حقوق شهروندی دراینترنت ـکدخدایی

تماس بگیرید

کتاب اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب قانون اساسی جمهوری کرواسی ـبینه

تماس بگیرید

کتاب حقوق دیپلماتیک در تئوری و در عمل

۸۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب امور انتظامی در نظام حسبه اسلامی

۱۲,۰۰۰ ریال

کتاب ترجمه و شرح مکاسب «محرمه» جلد ۲

تماس بگیرید

کتاب بررسی حقوقی مسئله هسته ای ایران

۳۱,۰۰۰ ریال

کتاب مجلس در اندیشه سیاسی امام خمینی

۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب اصول ومبانی حقوق اساسی ـ پروین

تماس بگیرید

کتاب کلاهبرداری از دیدگاه حقوق ایران

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب دعاوی مرتبطدرحقوق ایران ـباقری

تماس بگیرید

کتاب مجموعه کامل لوایح حقوقی و کیفری

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب رسیدگی عادلانه به دعاوی خانواده

۱۵,۰۰۰ ریال

کتاب دادگاه داوری دعاوی ایران امریکا

۴۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی

تماس بگیرید

کتاب مبسوط درآیین دادرسی مدنی جلد ۱

۴۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد ۳

۵۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب جرایم سازمان یافته فراملی جلد ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب ماخذ شناسی حقوق جزا و جرم شناسی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد۲

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب فصلنامه پژوهشهای سیاسی شماره ۱

تماس بگیرید

کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران

۸۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد ۲

۵۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد ۱

۵۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب چکیده مفاهیم علوم جنایی ـحسینی

تماس بگیرید

کتاب مقالات حقوقی مربوط به رای قضایی

تماس بگیرید