جدیدترین کتاب ها
  • جدیدترین کتاب ها

مولکول‌های دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص ۳۳۵۳

۱۲۰,۰۰۰ ریال

نانوفناوری در شیمی تجزیه ۳۶۹۵

۱۵۰,۰۰۰ ریال

محیط‌های رسوبی دیرینه ۲۵۵۲

۲۶۰,۰۰۰ ریال

سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی ۳۶۹۰

۲۳۰,۰۰۰ ریال

کاربردهای زیستی نانومواد دارورسانی، ژن‌درمانی و تصویر‌برداری پزشکی (جلد دوم) ۳۶۷۷

۱۷۰,۰۰۰ ریال

بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر ۳۳۶۸

۱۲۰,۰۰۰ ریال

کانی‌شناسی کاربردی رس‌ها ۳۲۷۸

۸۰,۰۰۰ ریال

روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری ۲۷۴۹

۴۰۰,۰۰۰ ریال

سازگاری فعال در آمیزه سازی(کامپاندینگ)پلیمر ۳۱۱۳

۸۰,۰۰۰ ریال

احتمال و استنباط آماری (جلد اول) ۲۶۰۴

۲۵۰,۰۰۰ ریال

زندگی گیاه سبز ۲۰۱۲

۱۲۰,۰۰۰ ریال

میکروپالئونتولوژی کاربردی جلد اول ( فرامینیفرها) ۲۳۳۴

۱۰۰,۰۰۰ ریال