تابستان-دوره-ریاضی

کتاب تابستان دوازدهم ریاضی قلم چی

25,000 تومان

تابستان دوازدهم ریاضی

مباحث هر آزمون كتاب تابستان دوازدهم ریاضی منطبق بر برنامه راهبردي آزمون‌هاي كانون در مقطع دوازدهم مي‌باشد.

تابستان 97 فرصت مناسبي است كه به مطالعة عميق‌تر مباحث پاية سال دوازدهم یعنی مباحث دهم و يازدهم بپردازيم. لزوم مطالعة دقيق‌تر مباحث پايه هنگامي بيشتر احساس مي‌شود كه بدانيم دروس پايه نقش بسيار مهمي در سؤال‌هاي طرح شده در كنكور سراسري دارد. اين كتاب كاملاً منطبق بر برنامة راهبردي آزمون‌هاي تابستان مقطع دوازدهم است و كتاب كار بسيار مهمي در ايام تابستان براي دانش‌آموزان است.

مقدار:

توضیحات

مقدمه کتاب تابستان دوازدهم ریاضی
نمودارهاي زير نشان ميدهند كه كل مبحثهاي پايه دوازدهم را در قالب 5 آزمون دركتاب تابستان قرار دادهايم.
مباحث هر آزمون كتاب منطبق بر برنامه راهبردي آزمونهاي كانون در مقطع دوازدهم ميباشد.
تابستان 97 فرصت مناسبي است كه به مطالعة عميقتر مباحث پاية سال دوازدهم يعني مباحث دهم و يازدهم
بپردازيم. لزوم مطالعة دقيقتر مباحث پايه هنگامي بيشتر احساس ميشود كه بدانيم دروس پايه نقش بسيار
مهمي در سؤالهاي طرح شده در كنكور سراسري دارد. اين كتاب كاملاً منطبق بر برنامة راهبردي آزمونهاي
تابستان مقطع دوازدهم است و كتاب كار بسيار مهمي در ايام تابستان براي دانشآموزان است.

600 تست شناسنامهدار گزينش شده از آزمونهاي كانون
تعداد سؤالها در هر آزمون كتاب تابستان 120 سؤال است كه تقريباً مشابه تعداد سؤال اختصاصي يك آزمون
گروه رياضي ميباشد و از اين 600 سؤال، مقطع يازدهم شامل 350 سؤال و مقطع دهم شامل 250 سؤال ميشود.
45 درسنامه از مبحثهاي سال دهم و يازدهم
قبل از هر آزمون يك درسنامه مربوط به نگاه به گذشتة دوازدهم (سالهاي دهم و يازدهم) آمده است.
درسنامهها هماهنگ و مرتبط با مفاهيم موجود در سؤالهاي هر مبحث نوشته شدهاند. اين درسنامهها به ذكر
نكتههاي مبحث مربوطه پرداخته است و شما براي درك عميق مطالب نيز ميتوانيد از اين درسنامهها كمك
بگيريد.
پيمانههاي 20 تايي و 10 تايي براي هر مبحث منطبق بر آزمونهاي تابستان
براي حفظ نظم ذهني دانشآموزان و راحت بودن ارائه تكاليف توسط معلمان و مشاوران، هر مبحث آزمون
بهصورت پيمانههاي 10 يا 20 تايي براي هر مبحث طراحي شده است. لازم به ذكر است سؤالهاي آزمونهاي كانون
نيز شامل بستههاي 10 يا 20 تايي ميباشد.
شماره آزمون نمودار پيشروي سال دهم نمودار پيشروي سال يازدهم تعداد سؤال هر آزمون
120 آزمون اول
120 آزمون دوم
120 آزمون سوم
120 آزمون چهارم
120 آزمون پنجم
مقدمه

Brand

انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی

book tabestan ensane ghalamchi 1 150x150 - کتاب تابستان دوازدهم ریاضی قلم چی

تابستان

book tabestan ensane ghalamchi 1 150x150 - کتاب تابستان دوازدهم ریاضی قلم چی

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید